• تخم مرغ جاوید
  • سلفچگان مجتمع مرغداری شکراللهی (جاوید) قم قم
  • 09121539743