صادرات تخم مرغ خوراکی

دستورالعمل و ضوابط صادرات تخم مرغ خوراکی

در اجرای تفاهم نامه فی مابین وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت صنعت ،معدن وتجارت واتحادیه مرکزی مرغداران میهن که در چارچوب مواد 6،5 و 7 قانون افزایش بهره وری ابلاغی به شماره 144/32963

مورخ 1389/05/19

و ابلاغیه شماره 90829 مورخ 1399/8/12 معاونت محترم اقتصادی رئیس جمهور ی وسیاست های کلی دولت در واگذاری امور اجرایی به
بخش خصوصی ،منعقد گردیده است.

صادرات تخم مرغ خوراکی

دستورالعمل و ضوابط صادرات تخم مرغ خوراکی جهت اعمال مدیریت توسط اتحادیه مرکزی
مرغداران میهن به شرح ذیل میباشد:

برنامه ریزی ومدیریت صادرات

برنامه ریزی ومدیریت صادرات بر اساس بند 6 تفاهم نامه فوق به گونه ای انجام شود که ضمن ایجاد شرایط برای صادرات مستمر وپایدار در بازار داخل مشکلی ایجاد نشود.

شرایط ومدارک لازم

درخواست مجوز صادراتی با پروانه بهره برداری وظرفیت واقعی واحد بهره برداری بررسی میشود و انطباق میزان - درخواست با ظرفیت واحد الزامی است

دستورالعمل صادراتی تخم مرغ خوراکی

شرایط ومدارک لازم

مبنای درخواست های فراتر از ظرفیت واحد مرغداری ارائه شناسه مرغداریهای
مشارکت کننده الزامی است .

حداکثر سن مرغان در حال تولید ، 60  هفته در زمان اخذ مجوز.

سایر متقاضیان صادرات( بازرگان و صنایع بسته بندی)با ارائه شناسه یکتای تولیدکنندگان تامین کننده تخم مرغ و
تضمین تولید کننده و متقاضی قابل بررسی خواهد بود.

سیستم بسته بندی مورد تایید سازمان دامپزشکی.

ارائه اساسنامه شرکت همراه گواهی امضاء ،پرینت شناسه ملی ،تصویر کارت بازرگانی و تعهد محضری جهت رعایت
الزامات صادرات برای متقاضیان حقوقی.

ارائه معرفی نامه هر متقاضی از طرف تشکل استانی الزامی میباشد.

دستورالعمل صادراتی تخم مرغ خوراکی

سایر شرایط ومدارک لازم

ارائه گواهی امضاء ، تصویر کارت ملی ، تصویر کارت بازرگانی وتعهد نامه محضری جهت رعایت الزامات صادرات - برای متقاضیان حقیقی.

تعهد تحویل تخم مرغ با نرخ مصوب وبه مقدار دو برابر میزان صادرات حداقل 200 تن در زمان اعلام نیاز توسط - اتحادیه مرکزی مرغداران میهن.

حداقل تعهد تحویل تخم مرغ ، دویست تن (200 تن) میباشد .

در صورت افزایش مقدار مجوز صادرات از میزان 200 تن ،میزان تعهد تحویل تخم مرغ مجددا - افزایش و توسط اتحادیه به متقاضی واجد شرایط اعلام خواهد شد .

تعهد اجازه قطع هر گونه خدمات در سامانه بازارگاه وسامانه سماسط برای متقاضی در صورت تخطی از اجرای مفاد الزامات صادرات توسط معاونت های مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی بنا به درخواست اتحادیه مرکزی مرغداران میهن.

رئیس هیت مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن به عنوان مسول ناظر در اجرای الزامات صادرات وتعهدات تنظیم بازاری خواهد بود.

در صورت احراز تخلف صادر کننده در محل های کنترل نظارت شامل مراکز بسته بندی صادراتی ، مراکز تولید ، قرنطینه های مرزی وگزارشات واصله از کشورهای مقصد پس از تایید مسول ناظر اتحادیه میهن نسبت به اخذ - تضامین سپرده شده توسط صادر کننده اقدام خواهد نمود .

اجرای الزامات مذکور تا پایان سال 1400 تنظیم و به قوت خود باقی خواهد ماند.

در صورت کشف هر گونه ارسال بار مازاد بر مجوز صادرات به منزله تخلف تلقی گردیده و با فرد خاطی برابر قانون برخورد می گردد شایان ذکر است موضوع به کمیته منعکس و در صورت تائید تخلف در کمیته مذکور حق برخورداری از امتیاز صادرات در آینده از ایشان سلب خواهد شد.

ضوابط ، دستورالعمل تخم مرغ

آخرین دستورالعمل صادرات تخم مرغ خوارکی

شرایط صادرات تخم مرغ خوراکی

دستورالعمل جدید صادرات تخم مرغ