پولت تخمگذار

پولت تخمگذار ، نیمچه سه ماهه تخمگذار

فروش پولت تخمگذار انواع نژاد ، از جمله پولت تخمگذار نیک چیک ، ال اس ال لوهمن ، های لاین ، بونز

پولت تخمگذار

تعاریف استاندارد شده واژه های پرورش طیور تخمگذار و پولت تخمگذار

نکاتی پیرامون خرید پولت تخمگذار

چگونه گله های پولت مناسب و با کیفیت را تشخیص دهیم؟

 موفقیت در پرورش پولت دارای نقش موثر اقتصادی در تولید طیور قابل فروش می باشد .

دوره کامل با جوجه یک روزه آغاز می شود و کیفیت خوب جوجه نسبت به پرورش خوب پولت ازاولویت برخوردار است.

مسئله مهم در زمینه ارزیابی قابل فروش یا غیر قابل فروش بودن یک پولت ، وزن بدن و اختلاف در وزن بدن پولتها درگله می باشد.

بدون تردید یکی از عوامل مهم در این ارتباط وزن بدن پرنده و چگونگی رسیدن به این وزن می باشد.

نحوه رشد پرنده از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و اقداماتی که در خلال دوره رشد صورت می گیرند، می توانند اثر قابل توجهی بر قدرت و استحکام استخوان درمرحله تخمگذاری داشته باشند.

تولید بهینه ومطلوب تخم مرغ ممکن است بر اساس تولید بیشترین تعداد تخم مرغهای درجه یک با اندازه مناسب و بالاترین میزان بازدهی غذا بیان شود.

بنابراین تعداد و وزن تخم مرغ و مقدار غذای مصرف شده معیارهای مهمی برای تولید کننده تخم مرغ هستند.

تمام این پارامترها در خلال دوره تخمگذاری به وسیله عوامل متعددی شامل ویژگیهای جیره غذایی برنامه نوردهی و درجه حرارت تحت تاثیر قرار می گیرند.

  همچنین می توانند تحت تاثیر مدیریت دوره رشد شامل الگوی نوردهی مورد استفاده واقع شوند .

استفاده از برنامه نوردهی در دوره رشد سبب به تاخیر افتادن زمان شروع تولید شده و درنتیجه باعث افزایش اندازه تخم مرغ می گردد .

که به نظر می رسد تاثیر وزن بدن در هنگام شروع تخمگذاری بر وزن تخم مرغ و مقدار غذای مصرفی بیشتر از اثر آن بر تعداد تخم مرغ می باشد .

البته در هنگام استفاده از عامل تغذیه به منظور دخالت در وزن بدن پرنده در طی دوره رشد روشهای مختلفی وجود دارند.

سن تغییر جیره غذایی از جیره شروع به جیره رشد با تراکم کمتر مواد مغذی یک روش ساده است .

روشهای دیگر که پیچیده تر هستند شامل تغییر کیفیت غذا به صورت استفاده از جیره با تراکم بسیار پایین مواد مغذی برای بخشی ازدوره رشد یا استفاده از روش کنترل کمیت غذا براساس جیره های استاندارد می باشند.

 

 

 

نتایج به دست آمده برای دوره رشد در یک بررسی تجربی که دران روش سنتی و متداول تغذیه کامل در طی دوره رشد با دو روش تغذیه ای کنترل غذا از نظر کمیت وکیفیت مورد مقایسه قرار گرفته بود .

پرندگانی که طی دوره رشد با استفاه از جیره های با کیفیت پایین تر و به روش آزاد تغذیه شدند.

در سنین 6، 12و 18 هفتگی به میزان قبل توجهی سبکتر بوده و غذای کمتری مصرف نمودند هیچ گونه تفاوت قابل توجه دیگری د رعملکرد سه گروه وجود نداشت .

وزن پرندگان گروههای 1 و 2 سنگین تر از وزن توصیه شده توسط فروشندگان جوجه های یک روزه بود در حالی که پرندگان گروه 3 به وزن هدف نزدیک بوده و وزن آنها فقط 24 گرم از وزن توصیه شده کمتر بود.

نتایج به دست آمده در مورد دوره تخمگذاری جالب توجه هستند پرندگانی که طی دوره رشدبا جیره های کنترل شده ازلحاظ کیفیت تغذیه شده بودند در مقایسه با پرندگان خواهر خود که به روش تغذیه کامل تغذیه شده بودند در طی دوره تخمگذاری تعداد کمتری تخم مرغ تولید کردند.

همچنین میزان تلفات در پرندگان بزرگتر ممکن است بیشتر باشد.

در پاسخ به این سوال که وزن بدن مناسب برای پولتهای جایگزین چه مقدار میباشد و پولتها درچه سنی باید به این زن برسند درمورد مرغان تخمگذار قهوه ای می توان وزن 1500 گرم در سن 126 روزگی را توصیه کرد.

ودر این زمان پرندگان باید به خوبی در سالنهای تخمگذاری جای داده شوند وزن بدن باید کافی باشد وقالب بدن به خوبی شکل گرفته حاوی چربی کم و عضلات فراوان باشد.

با این حال وجود مقداری چربی برای شروع تولید ضروری است همچنین به خاطر داشته باشید که میزان کاهش وزن در طی مرحله انتقال می تواند بین 12-8 درصد وزن زنده باشد.

و این مقدار کاهش وزن باید در مدت زمان مناسب قبل از شروع تخمگذاری جبران شود.

نکاتی پیرامون خرید پولت تخمگذار

نرسیدن به پیک تولید مناسب در پولت های اسیب دیده از واریانت Qingdao چینی برونشیت عفونی بنام QX و خطر گله های Mg مثبت

  به پیک مناسب تولید نرسیدن  ناشی از واریانت QX بیماری برونشیت

برای تمامی گله های پولتی که قرار بر خرید دارید یا اقدام برای فروش میشود میبایست آزمایش کیوایکس صورت گرفته و ضمیمه پرونده به انضمام نتایج سرولوژی برونشیت، انفلوانزا و نیوکاسل شده باشد.

بهترین زمان اخذ تست QX زیر 1 ماهگی ست.

عامل این بیماري انتقال مادري (عمودي) ندارد و روش معمول انتشار این ویروس، انتقال مستقیم آن از طریق هوا و مدفوع میباشد.

پس گله مادری تخمگذار به هیچ عنوان ،دخیل در ابتلا جوجه نخواهد بود.
قابل توجه است که درگیري دستگاه تناسلی ماکیان به ویروسهاي برونشیت عفونی به دو شکل میباشد:

1 -شکل رایج درگیري که درمرحله تخمگذاري  است و خود دو حالت دارد:

الف - ابتلا بعد از پیک تولید (شکل کلاسیک) :

که گله درگیر ، 10 تا 40 درصد کاهش تولید از خود نشان داده و بازگشت گله به ظرفیت کامل تخمگذاري ممکن است 4 تا 6 هفته به طول انجامد ولی هیچگاه به تولید استاندارد مورد انتظار باز نخواهد گشت .

 ب - ابتلا قبل از پیک تولید که در این حالت میزان تولید به 40 تا 60 درصد رسیده وگله به پیک تولید نمیرسد.

2 -شکل کمتر رایج بیماري ، درگیري دستگاه تناسلی جوجه هاي تخمگذار(پولت) در طی  10 روز اول زندگی با برخی ازسویه هاي برونشیت عفونی که متعاقب این عفونت ، اویدوکت دچار رشد غیرطبیعی میگردد.

ممکن است قسمتی تا تمام اویدوکت رشد نکند. درچنین وضعیتی به هنگام بلوغ، پرنده مبتلا به طورطبیعی زرده گذاري میکند ولی زرده توسط مجرایی که بد شکل شده گرفته نشده و به داخل حفره بطنی می افتد.

اینگونه پرندگان تظاهر مرغ تخمگذار را داشته ولی تخم نمیگذارند. به اینگونه پرندگان تخمگذار کور یا کاذب ( بلیند لایر ) گویند.

توجه نمایید که واریانت QX برونشیت عفونی به دستگاه تولید مثلی پولت هاي جوان حمله میکند.

ومنجر به انسداد ناقص اویدوکت میشود.

در این حالت فعالیت تخمدان عادي است و فولیکولها روي تخمدان دیده میشوند و استخوان لگن نیز باز شده ومهبل براي
عبورتخم مرغ آماده است .

اما اویدوکت اجازه عبور تخم مرغ را نمیدهد .

بنابراین ندرتا قادر به تشخیص و جداسازی پرنده هایی که تخم گذاری نمیکنند خواهید بود. ( لیکن تنها وجه تشخیص ظاهری این پرندگان وضعیت پاندولی محوطه شکمی یا در اصطلاح پنگونی شدن انهاست: بواسطه ریزش زرده در محوطه بطنی و ایجاد کیست های اویدوکت).


 شدت این آسیب به اویدوکت بستگی به سن ابتلاء و وضعیت ایمنی پرنده دارد.


نکته قابل توجه برای پرورش دهندگان پولت:
از آنجاییکه برخی از سروتیپ هاي ویروس برونشیت عفونی توانایی ایجاد ایمنیت متقاطع علیه سایر سروتیپها و واریانتهاي ویروس را دارا هستند.

دامپزشکان در نواحی که درگیر دو یا چند سروتیپ و واریانت بیماریزاي ویروس برونشیت عفونی است، براي ایجاد ایمنیت وسیع الطیف، از دو نوع سروتیپ مناسب ویروس برونشیت عفونی در برنامه واکسیناسیون استفاده نمود.

به عنوان مثال می توان با استفاده از یک واکسن ماساچوست به صورت اسپري درشت قطره در یک روزگی و یک واکسن B793 در 14
روزگی تا حدود 80 %احتمال درگیري با واریانت QX را در مزارع پرورش کاهش داد.


نکته قابل توجه برای مرغداران مرغ تخمگذار:
ازمایشات سرولوژی بیانگر واریانتهای QX بیماری برونشیت نیستند و میبایست PCR اخذ گردد)

 

این بیماری می تواند حساسیت پرنده نسبت به عفونتهای ویروسی (ND,IBD,ILT,IB) و حتی نسبت به واکسن های زنده را افزایش دهد.

مایکوپلاسماها همچنین ایجاد عفونت های باکتریایی را تسهیل کرده و عفونت هایی نظیر عفونت های ای کولایی (E.Coli) (کولی سپتی سمیا)، هموفیلوس پاراگالیناروم ( کویزای عفونی ) و احتمالا" پاستورلامولتوسیدا ( وبای طیور) بروز خواهد کرد.

بنابراین بهتر است از پیشرفت مایکوپلاسمای بالینی جلوگیری کرد، چرا که درمان عفونت های ثانویه ای نظیر ای کولای سخت تر بوده .

و ممکن است درمان های اضافه دیگری نیز نیاز داشته باشند، و همچنین خسارات حاصله از بیماری در مراحل بعدی تولید بیشتر است.


در گله هایی که امنیت زیستی (همچون قرنطینه) ضعیف باشد در آن صورت این بیماری می تواند از یک گله به گله دیگر نیز منتقل شود.

متاسفانه مدت زمان زنده مانی این باکتری در خارج از بدن موجودات زنده به آن اندازه است که بتواند خود را از طریق کفش و لباس کارکنان و بازدیدکنندگان مرغداری به پرندگان سالم منتقل نماید.

بنابراین حفظ امنیت زیستی و جلوگیری از تردد کارکنان یک مرغداری به مرغداری دیگر بسیار اهمیت دارد.
شاخص ترین علامت ابتلا به این بیماری تورم سینوس ها (swollen sinuses) میباشد.

بنابراین گاها به آن بیماری سینوزیت عفونی نیز اطلاق می شود.
در جوجه ها بیماری مایکوپلاسما گالی سپتیکوم اصولا یک بیماری تنفسی است ، در نتیجه علایم بالینی ابتلا به آن در دستگاه تنفسی قابل رویت می باشد.

به طوری که عفونت در نای ، مشاهده ترشحات بینی ( nasal discharge) و سرفه از علایم آن میباشد.

متاسفانه این بیماری میتواند با بیماری های عفونتی دیگر همچون عفونت با اشریشیا کولی توام شود که منجر به افزایش وخامت اوضاع و تلفات در سالن مرغداری شود.

اما چنانچه درگیری با مایکوپلاسما گالی سپتیکوم با سایر بیماریهای عفونی باکتریایی توام نشود ، انتظار داریم که تلفات مرغداری به دلیل MG کم باشد اما متاسفانه در اثر ابتلا به این بیماری ، مصرف خوراک پرندگان کاهش یافته و تولید مرغداری کاهش می یابد .

به طوری که در جوجه های گوشتی رشد پرنده و در مرغ های تخمگذار تولید تخم مرغ تنزل می یابد.

یکی از مشکلات ابتلا به این بیماری این است که مایکوپلاسما گالی سپتیکوم میتواند حالت مزمن به خود گرفته و هفته ها در سالن حضور داشته باشد.
مایکوپلاسماها ارگانیسم هایی شبه باکتری هستند که دیواره سلولی نداشته و غشای پلاسمایی سه لایه ای دارند.

تا به حال 22 گونه از جنس مایکوپلاسما از طیور اهلی جدا شده اند که فقط چهارگونه از آنها برای طیور اهلی بیماریزا بوده اند:
- مایکو پلاسما گالی سپتیکوم ( Mg ) ، مایکوپلاسما سینوویه (Ms) برای جوجه ها و بوقلمون ها و مایکوپلاسما ملا گریدیس (Mm) و مایکوپلاسما آیوا (Mi) برای بوقلمون ها.

علایم کلینیکی معمول، در پرنده های مبتلا بیشتر مربوط به درگیری دستگاه تنفسی بوده و شامل کوریزا، عطسه ، رال های مرطوب و تنفس با دهان نیمه باز می باشند.

پرندگان تلف شده عموماً رشد کمی داشته و وضعیت فیزیکی آنها مناسب نمی‌باشد که دال بر حضور یک بیماری مزمن در گله می‌باشد.

التهاب و ترشحات موکوس در مجاری بینی و سینوس‌ها نیز وجود دارند. اغلب کیسه‌های هوائی ضخیم و کدر می‌باشند.

که شدت این ضایعه می‌تواند از موارد خفیف به صورت کدورت کیسه‌های هوایی تا در موارد شدید به صورت التهاب چرکی فیبرینی دیده شود.

تشخیص بیماری عموما توسط آزمایش‌های سرمی و سریع بر روی لام صورت می‌گیرد.

در صورتی که جواب آزمایش مثبت بود سیاست حذف در مورد گله‌های مادر و درمان برای گله‌های تخم‌گذار و گوشتی توصیه می‌شود.


چند سنی بودن مزارع مرغ مادر تجارتی ریشه کنی مایکوپلاسما در این بخش از صنعت طیور را غیرعملی می سازد.

اخیرا" افزایش عفونتهای Mg ، در مادرهایی که مواجه با عفونتهای محیطی بوده اند، دیده شده است.

پولت تخمگذار

پرورش پولت تخمگذار شکراللهی

مرغداری پرورش پولت تخمگذار شکراللهی ، با بیش از  سی سال تجربه در زمینه پرورش،  آماده فروش پولت های پرورش یافته به مرغداران تخمگذار فعال ، در سراسر کشور می باشد.

جهت خرید پولت تخمگذار

09123516467

09121539743

02537779317

02537771750

پولت تخمگذار