تخم مرغ درجه ۲
درشت
تخم مرغ ۱۳ کیلویی
محل بارگیری قم
قیمت پایه ۷۷۰۰ تومان هر کیلو
مینمم سفارش ۳۳۰ کارتن