برچسب: تخم مرغ مازاد

خرید تخم مرغ 11.440 الی 11.500 کیلویی
خرید تخم مرغ 11.300 الی 11.500 کیلویی ، خرید تخم مرغ از درب مرغداری