برچسب: خسارت ۲۰۰۰ میلیارد تومانی صنعت تخم مرغ در خراسان‌ رضوی

خسارت ۲۰۰۰ میلیارد تومانی صنعت تخم مرغ در خراسان‌ رضوی