برچسب: فقط ۳.۵ درصد از واحدهای مرغداری بالای ۵۰ هزار قطعه ظرفیت دارند

فقط ۳.۵ درصد از واحدهای مرغداری بالای ۵۰ هزار قطعه ظرفیت دارند