برچسب: قیمت تمام شده تخم مرغ

خرید تخم مرغ 11.300 الی 11.500 کیلویی ، خرید تخم مرغ از درب مرغداری