برچسب: هر گرانی که در بازار تخم مرغ و مرغ اتفاق افتاده برآمده از کمبود نهاده است

هر گرانی که در بازار تخم مرغ و مرغ اتفاق افتاده برآمده از کمبود نهاده است