برچسب: ۵۰۰ میلیارد ریال برای ساخت واحدهای مرغداری در تفتان سرمایه گذاری شد

۵۰۰ میلیارد ریال برای ساخت واحدهای مرغداری در تفتان سرمایه گذاری شد