برچسب: مرغداری تخمگذار

بزرگترین مجموعه درحال ساخت تولید تخم مرغ کشور
زیان هزار و ۴۰۰ تومانی مرغداران تخمگذار